Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Hội CSS East Youth Group phát đồ ăn miễn phí cho người vô gia cư ở vùng Hoa Thịnh Đốn – thủ đô của Hoa Kỳ
Phóng sự Facebook LIVE streaming

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, September 29, 2019

Posted by Hoathinhdon.net on Sunday, September 29, 2019

Posted by Hoathinhdon.net on Sunday, September 29, 2019
Hình ảnh Hội CSS East Youth Group phát đồ ăn miễn phí cho người vô gia cư ở vùng Hoa Thịnh Đốn – thủ đô của Hoa Kỳ vào Chủ Nhật ngày 29 tháng 9 năm 2020 tại Frank Square – Washington D.C. on Sunday, September 29, 2019
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=523578711542668&__xts__%5B0%5D=68.ARCZjYTpDvNMRYVpcISjWUjtumL3xcjk4Ip5MDdkO3o_U1DUfiSoUpTwwF1Z_Jdck4fS61r37XGJRyPDvSb9IU69W3qzVkxt_UvjVp_LGMSAq3Uy5fufqBWm1plkj-YJBliTPhYKa873W2r_XFTPdRfKEGDY_iNGpLy2EV2ou39_CUTnH33O_M9YZF1CdjluZKPsXk3rRYiNL5jHAj98j03jjkE9xj9FIhiqmI12p5QjFzRtGQwzK6bQHoit2OCOAn2RZ3eC2g6z62LnhEPdFY2rx0OF_9wXJJc4y9QQ1pJqC1_bAscC-C_nATv35PyrVNYZub4lUiYCaVTAo0498DEkSV9W0vkaaW-AZrMMNbQyY9sSp182DVQv9A2IPDQqeGGLwtWOI9_7npMkHbfE0EXK9tYYh-wr73FQ1d5uCfvQF8cuSx3RdYJ0k7xgsNdRqKjfLi5Cd-g5DEJX9g&__tn__=-UC-Rp>Youtube video clip

The Compassionate Service Society East Youth Group Feed the Home less at Franklin Square in Washington D.C. on Sunday, September 29, 2019

adminHTD