Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairax
GIẢI THÍCH VỀ TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG
TRÁI PHIẾU TRƯỜNG CÔNG

Liệu Fairfax County, Virginia, có nên mắc nợ, vay tiền và phát hành trái phiếu cải tiến quan trọng với tổng số tiền vay gốc tối đa là $360,000,000 cho các mục đích cung cấp ngân quỹ, ngoài các khoản ngân quỹ từ trái phiếu trường học được phép trước đây, để tài trợ, bao gồm việc hoàn trả cho Quận để tài trợ tạm thời cho, chi phí cải tiến trường học, bao gồm thu mua, xây dựng, mở rộng và tân trang cơ sở, gồm cả các địa điểm mới, các tòa nhà mới hoặc xây thêm, tân trang và cải tiến các tòa nhà, đồ đạc và thiết bị hiện có, cho hệ thống trường công lập của Fairfax County hay không?

Giải thích
Cuộc trưng cầu dân ý này hỏi các cử tri Fairfax County rằng chính quyền Quận có nên được ủy quyền ký hợp đồng nợ và phát hành trái phiếu với số tiền gốc tối đa là $360,000,000 cho một loạt các cải tiến theo kế hoạch cho các trường công lập tại Quận hay không. Nếu đa số cử tri chấp thuận cuộc trưng cầu dân ý này, thì chính quyền Quận sẽ được phép phát hành trái phiếu để tài trợ cho các cơ sở của trường như được mô tả trong câu hỏi của lá phiếu. Những kế hoạch hiện tại cho việc sử dụng khoản tiền thu được từ trái phiếu có thể được cho phép bởi cuộc trưng cầu dân ý như được quy định dưới đây. Các kế hoạch cụ thể này có thể thay đổi, nhưng trong mọi trường hợp, trái phiếu chỉ có thể được phát hành cho các mục đích được mô tả trong câu hỏi củ a lá phiếu.

Luật php Virginia cho php chino quyền Quận voy tiền để mua đất và lâp̣ ra cáo dự án bằng cách phát hành trái phiếu nợ chung, được bán cho các nhà đầu tư và hoàn trả theo thời gian bằng các khoản thu của Quận. Khoản tiền nhận được từ việc bán trái phiếu được sử dụng như một nguồn tài trợ cho nhiều cơ sở của Quận. Việc cấp tiền thông qua trái phiếu cho phép các chi phí của các cơ sở của Quận được hoàn trả trong một khoảng thời gian nhiều năm. Tuy nhiên, trước khi Quận có thể phải chịu một khoản nợ chung, những cử tri của Quận phải ủy quyền cho Quận vay các khoản tiền đó.

Quận hiện đang có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu được ủy quyền bởi cuộc trưng cầu dân ý về trái phiếu này để tài trợ cho việc xây cất trường học mới, lập kế hoạch và thiết kế dự án, giám sát viêc̣ xây cất, bổ sung và nâng cấp các cơ sở trường học hiện tại, cũng như tiến hành sửa chữa những viêc̣ cần thiết khác. Cụ thể hơn, những kế hoạch hiện tại cho khoản tiền thu được từ trái phiếu có thể được cho phép bởi cuộc trưng cầu dân ý này dành để:

• Lập kế hoạch và/hoặc xây cất hai trường tiểu học mới tại các địa điểm sẽ được xác định sau,
• Dờ i một tòa nhà thuôc̣ loaị “modular” đươc̣ đúc sẵn,
• Mở rôṇ g thêm cho ba trường trung học hiện có, và
• Lập kế hoạch và/hoặc sử a chữa laị mười trường tiểu học và hai trường trung học.
-thêm-

Các dự án này nhằm mục đích giải quyết các nhu cầu cần thiết hầu giúp gia tăng số lượng học sinh ghi danh, cũng như để cải tiến môi trường học tập trong những trường học đã trở nên lỗi thời, về cả hai mặt công nghệ và hướng dẫn. Hội đồng Quản trị Trường cam kết sẽ giảm bớ t thờ i gian sử a chữa các trường hoc̣ trên toàn quận trung bình từ 37 năm đến 25 năm hoặc ít hơn.

Cdc dự án nay sẽ tăng sứcc hứa thêm hoc̣ sinh cho ccc trường học tren ton quận với tổng số hơn 4.400 học sinh và dự kiến này sẽ giảm số lượng khoảng môṭ trăm phòng học tạm thời hoặc di động. Các dự án sử a chữa này sẽ nâng cấp hệ thống an toàn đến mạng sống, môi trường, điện, an ninh và viễn thông của mỗi tòa nhà. Những cải tiến này sẽ mang lại cho các cơ sở trường học lâu đời khả năng tuân theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ môṭ cách đầy đủ (ADA) và các yêu cầu về số lượng cũng như chất lượng nước mưa của liên bang và tiểu bang được cập nhật gần đây. Các cải tiến này sẽ cung cấp những đăc̣ điểm được cập nhật bao gồm, nếu có thể thực hiện, thêm bãi đâụ xe, nâng cấp sen thể thao,tăng thêm ánd song taị cdc địa điểm và bổ sung cdc lộ tuyến ciao thing để viêc̣ di chuyển được dễ dàng hơn. Những nâng cấp này cũng sẽ tăng thêm hiệu quả sử dụng năng lượng và duy trì toàn bộmôi trường của các cơ sở trường học. Hội đồng Quản trị Trường cam kết sẽ bảo vệ và tăng cường viêc̣ đầu tư của cộng đồng trường học, trong đó có hơn 185.000 em học sinh ghi danh.

Giải thích này đã được soạn thảo, in và cung cấp tại các địa điểm bỏ phiếu bầu cử theo Bộ luật Virginia § 24.2-687adminHTD