Theo nguồn tin trên trang mạng hoathinhdon.com, hoathinhdon.net & vietarlington.com

Facebook LIVE streaming

Thi hóa trang trong Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn – 2019 Halloween Party at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, October 27, 2019.

Thi hóa trang trong Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung

Thi hóa trang trong Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn – 2019 Halloween Party at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, October 27, 2019.

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, October 27, 2019

Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn – 2019 Halloween Party at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, October 27, 2019.

Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn

Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn – 2019 Halloween Party at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, October 27, 2019.

Posted by vietfairfax.com on Sunday, October 27, 2019
Album Pictures

Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt Ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn – 2019 Halloween Party at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, October 27, 2019.
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=545148516052354
Youtube Video Clips

Lễ hội Halloween 2019 tại trường Việt ngữ Quang Trung trong vùng Hoa Thịnh Đốn
adminHTD