Theo nguồn tin trên trang mạng của Phong Trào Việt Hưng

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt ‘The Hundred-Year Marathon’ và lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019
Facebook LIVE streaming

Giới thiệu người giúp và đóng góp trong buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt – ‘The Hundred Year Marathon’ của Michael Pillsbury do Phong Trào Việt Hưng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Giới thiệu người giúp và đóng góp trong buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt – 'The Hundred Year Marathon' của Michael Pillsbury do Phong Trào Việt Hưng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, November 9, 2019

Buổi ra mắt sách & ký tên bản dịch tiếng Việt -The Hundred Year Marathon’ của Michael Pillsbury do Phong Trào Việt Hưng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt -The Hundred-Year Marathon'

Buổi ra mắt sách bản dịch tiếng Việt -The Hundred Year Marathon' của Michael Pillsbury do Phong Trào Việt Hưng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, November 9, 2019

Giới thiệu người giúp và đóng góp & Buổi ra mắt sách & ký tên bản dịch tiếng Việt – ‘The Hundred Year Marathon’ của Michael Pillsbury do Phong Trào Việt Hưng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Giới thiệu người giúp và đóng góp & Buổi ra mắt sách & ký tên bản dịch tiếng Việt -The Hundred Year Marathon'

Giới thiệu người giúp và đóng góp & Buổi ra mắt sách & ký tên bản dịch tiếng Việt – 'The Hundred Year Marathon' của Michael Pillsbury do Phong Trào Việt Hưng tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Ngày 9 tháng 11 năm 2019

Posted by vietfairfax.com on Saturday, November 9, 2019
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zckNwEAIA8COIsxN~%3B41FgoXnyMaYwTxTTEHC~%3BFm7PEPF9Vydkz9nthHjInRf1mCm8HJ6lt7n4M1nf~%3B8VT57nyXGOMfZeu1~%3B4AZQ~_JtA~-.bps.a.551568775410328&type=1&__xts__[0]=68.ARA34EFJsABk5zyZovd-WSDZZhaJMaFhWUHPoaULsNf8bNORJgNYXvDUrMZ5vVczUy7UMDl9xB2GjmWri_ekmacqPmPkxgXg_3nzxOvgwOxjROONBJsAL1UQQ6Zie1dCmImZb8PgoFe3chO3aF_0zTz0bGBi9COdqdEdfN_sO9Ks0S9Qg4-YxmQf3x6lwAs16LpMRcdlim0F3aYOghXVZtCdlnsYuUYFQzYZ3dA5xfRQFOV3M-pu37w5wqtB1YtOwrir2UpylfuFi7wQcWHG6kEGDI6O6OJWlns2qgHkCiqLA37MUeBjxDDiUcFj7ec2yGr9-n8ZAyZrQEORm8Jjv_I_QR8wtwjxHYR7Ie6ccBfYlyEAp4WuqrY1ArHpHCkny57b8OC21Of7HwTML7MGuu2YgRwPZRjsMt8nzEO3ap28L59d-H5n5ozak3nlBhzwcj7Wrm21N73AiDkKNw&__tn__=HH-R


Youtube video clips

Buổi ra mắt sách bản dịch tiếng ‘Việt The Hundred Year Marathon’

Ký tên trong buổi ra mắt sách bản dịch tiếng ‘Việt The Hundred Year Marathon’
adminHTD