Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor Thông tin lễ hội Vietfest 2019 hôm Bảy Ngày 13 Tháng 7 Năm 2019


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor Thông tin lễ hội Vietfest 2019 hôm Bảy Ngày 13 Tháng 7 Năm 2019
Youtube video clips

Thông tin lễ hội Vietfest 2019 buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor vào Thứ Bảy Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019. Information about VietFest 2019 during Vietfest Press Conference 2019 at the MGM National Harbor on Saturday, July 13th, 2019.

Phần khai mạc thông tin lễ hội Vietfest 2019 trong buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor vào Thứ Bảy Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019. Opening of Vietfest Press Conference 2019 at the MGM National Harbor on Saturday, July 13th, 2019 to provide information about VietFest 2019 during .

Quan khách trước khi họp báo thông tin lễ hội Vietfest 2019 trong buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor vào Thứ Bảy Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019. Before Opening of Vietfest Press Conference 2019 at the MGM National Harbor on Saturday, July 13th, 2019 to provide information about VietFest 2019 .
https://www.facebook.com/370345317078012/videos/550615928807299/
Facebook LIVE streaming

Information about VietFest 2019 during Vietfest Press Conference 2019 at the MGM National Harbor on Saturday, July 13th, 2019. Thông tin lễ hội Vietfest 2019 buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor vào Thứ Bảy Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019
https://www.facebook.com/178472516053291/videos/870532959979089/

Opening of Vietfest Press Conference 2019 at the MGM National Harbor on Saturday, July 13th, 2019 to provide information about VietFest 2019 during . Phần khai mạc thông tin lễ hội Vietfest 2019 trong buổi họp báo tiếng Anh tại MGM National Harbor vào Thứ Bảy Ngày 14 Tháng 7 Năm 2019
https://www.facebook.com/178472516053291/videos/923573397994919/
https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zcENADEIA8GOThAcDP03dlKI8xytMCCRHrZquTE~%3BXKdvwFrOcVzj9Gh1~_Ljk3ShyUe6x7vfZi5Jz~%3BkP~%3BM8avz55pL~%3Bv04A~_U~_ibu.bps.a.477461242821082&type=1&__xts__[0]=68.ARBMRZYwbGidh1lbWgT4KHR0REkCvu0S9j0UDytgMgWbSOmESBtaDfEOOVzQatXbC32xyiFPRs4E4kxoJE1bE5YC0u1puYEh_0RHoNp6W_WbGq1vpQSTppAqHepNMwQWN_KgX48WhPVCOwpLkBtOgq2RRhoAFL-ZO7_YL7x9A1NSGDGkrEQjRPLDVbu9t3v6-uY0QowK6k0q1hZtJfcd6uwN5jKQmeX5dInsrrnVyXfaoScdXys6HZwLFCqYP_XmYvDsi72vj29x8zYbbufYLI85RCpigx2nYDQvViocRalBJ0uQj9-H-olaQBRsQgyTy9LJZIrUj1c2KyZmRCfgrBKQiBSni3CoJOoF4g4GbFdxjxRWnMwmW3BONKnScsbLFNdb4BTeyhEeC_pvbZWdgf-QSDEIKV3uM4KE6-jhbBIRm79l6iTr5SSsuwoFzA6hIXZhQpiF6BhowhpIt0YRMZsfVHKFGwkxwvWisXbE3i7CpZ-zVlqx7Emo0gq8sezvS2nhwJcLWsAgpLpAaVv05tNK4n_PyuN16-TILow&__tn__=HH-R