Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm tại Hoa Thịnh Đốn


Theo tin hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm tại Hoa Thịnh Đốn
Facebook LIVE Streaming

Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ sáu, 21/06/2019 tại Kỳ Đài Trung tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia … June 19: Freedom Fighters Day
https://www.facebook.com/178472516053291/videos/333726134189752/

Lục Quân Việt Nam Cộng Hòa Hành Khúc (Văn Giảng) trong phần Văn Nghệ Đấu Tranh trong Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ sáu, 21/06/2019 tại Kỳ Đài Trung tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia
https://www.facebook.com/370345317078012/videos/842810736074579/

hiếu tướng Kỵ Binh của Quân lực Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Duy Hinh trong phần phát biểu ý kiến trong Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ sáu, 21/06/2019 tại Kỳ Đài Trung tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia
https://www.facebook.com/VietFairfax/videos/2446186285433743/Youtube

Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ sáu, 21/06/2019 tại Kỳ Đài Trung tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia

Phần phát biểu ý kiến trong Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ sáu, 21/06/2019 tại Kỳ Đài Trung tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia

Phần Văn Nghệ Đấu Tranh trong Buổi Lễ Truy Điệu kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19/6 lần thứ 54 năm vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ sáu, 21/06/2019 tại Kỳ Đài Trung tâm Thương Mại Eden, Falls Church, Virginia