Có Được những Sản Phẩm Kỹ Thuật với Giá Hạ bằng Chương Trình Technology@Home các học sinh và nhân viên của Các Trường Công trong Quận Fairfax

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Chương trình Technology@Home cung ứng cho các học sinh và nhân viên FCPS cơ hội mua những sản phẩm kỹ thuật từ các nhà cung cấp kể cả Microsoft, Adobe, Dell, Hewlett-Packard, và Kajeet với giá hạ. Hãy tìm hiểu cách quý vị có thể tiết kiệm. https://www.fcps.edu/resources/technology/technologyhome

]]]]> ]]>

Leave a Reply