Lá Phiếu Mẫu Bầu Cử Cho Thành Viên Sở Học Vụ các Trường Học Công Quận Fairfax Năm 2017

Theo nguồn tin trên mạng của Tiểu ban cầu cử của quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu Bầu Cử Thành viên hội đồng quản trị nhà trường năm 2017

http://www.fairfaxcounty.gov/elections/sample_ballot/aug2017_special_sb_yellow.pdf]]]]> ]]>

Leave a Reply