Phóng sự hình ảnh & video clips Biểu tình trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam tại Hoa Thịnh Đốn

Theo tin hoathinhdon.com

Biểu tình chống cộng và ủng hộ đồng bào quốc nội tranh đấu đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Sheridan Circle trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam

Dân Biểu tình Ngày 30/4 năm 2017 trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn

Lễ chào cờ trong khi Biểu tình Ngày 30/4 năm 2017 trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn

Dân Biểu tình Ngày 30/4 năm 2017 Qua đường trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn

1 đồng bào Việt Nam đang kiếm các cách hạ cờ máu VC khi biểu tình trong Ngày 30/4 năm 2017 trước tòa đại sứ cộng sản Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn

https://youtu.be/eRV5z2BT3v8]]]]> ]]>

Leave a Reply