Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam trong Tháng Tư Đen

Theo tin Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào Chúa Nhật tới, ngày 30 tháng 4, tất cả các Thánh Lễ sẽ hiệp ý cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam và cho vong linh các anh hùng vị quốc vong thân và cho tất cả đồng bào đã bỏ mình trên Biển Đông vì lý tưởng tự do. Chương trình được diễn tiến như sau: – Sau khi chủ tế ban phép lành cuối lễ, không hát kết lễ. – Đại diện Ban Thường Vụ Giáo Xứ nói đôi lời. – Chủ tế dâng lời nguyện. – Ca đoàn và cộng đoàn hát bài: Con Có Một Tổ Quốc. – Đọc Kinh Trông Cậy và kết thúc.

http://www.cttdva.org/thong-tin/giao-xu/c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng-vi%E1%BB%87t-nam-th%C3%A1ng-t%C6%B0-%C4%91en]]]]> ]]>

Leave a Reply