Thông Điệp của Giám Đốc Học Vụ Smith của hệ thống trường học Công trong Quận Montgomery

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Các Thành Viên của Cộng Đồng MCPS Thân Mến: Tôi viết thư này để chia sẻ cùng quý vị về việc Các Trường Công Lập Quận Montgomery đang trợ giúp các nhân viên và học sinh của chúng ta đối diện với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống như thế nào. Mùa bầu cử này đã đặc biệt khó khăn. Nó đã gây nên biết bao cảm xúc trong nhiều thành viên cộng đồng chúng ta. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này để lập lại các giá trị mà là nền tảng của hệ thống trường học này. Bây giờ cuộc bầu cử đã xong, công việc của chúng ta là phải nhắc lại những giá trị cốt yếu của chúng ta như là một hệ thống trường học—tỏ ra rằng chúng ta tôn trọng và quan tâm đến mỗi người trong cộng đồng chúng ta. Trước hết và quan trọng hơn cả, chúng ta phải trấn an các nhân viên và học sinh của chúng ta rằng trường sở của chúng ta là những nơi chốn an toàn mà ở đó chúng ta đánh giá cao và tôn trọng mỗi một cá nhân và không dung thứ những lời nói bắt nạt hay thù hận. Sự đa dạng của cộng đồng chúng ta và nhiều nền văn hóa, ngôn ngữ, và tôn giáo khác nhau mà đã tạo nên hệ thống trường học chúng ta tiếp tục là sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Chúng ta tốt hơn khi chúng ta cùng làm viêc, cùng học tập, và lắng nghe lẫn nhau. Chúng ta phải có những đối thoại cởi mở và tôn trọng về các bài học về sống trong một nền dân chủ. Đó là quyết tâm của chúng tôi trong tư cách là những nhà giáo, và trong ngày vinh danh các cựu chiến binh này, chúng tôi sẽ giúp cho các học sinh tiến tới trong sự hiểu biết về chế độ dân chủ và cách thức quốc gia chúng ta vận hành và tồn tại. Chúng ta sẽ dạy các học sinh những nguyên lý quan trọng mà là nền tảng của quốc gia chúng ta và chúng ta sẽ làm tất cả mọi điều có thể làm để tiếp tục nuôi dưỡng một văn hóa hiểu biết và tôn trọng mọi người. Các trường học của chúng ta cũng còn là một nguồn tài nguyên cho các gia đình. Các thầy cố vấn có mặt sẵn sàng để giúp các học sinh bày tỏ bất cứ lo lắng hay cảm xúc nào các em có về cuộc bầu cử. Các nguồn tài nguyên trong chương trình giảng dạy đã được cung cấp để giúp các thầy giáo thảo luận về cuộc bầu cử này. Chúng tôi tiếp tục dựa vào những kiến thức chuyên môn của Equity Initiatives Unit để củng cố sự hiểu biết về nhiều quan điểm trong cộng đồng, tiểu bang và quốc gia chúng ta. Sau hết, chúng ta cần phải nhấn mạnh mỗi khi có cơ hội rằng các trường học của chúng ta là những nơi an toàn mà ở đó các học sinh học tập và ở đó chúng ta cùng làm việc để xây dựng một cộng đồng mà đánh giá cao và tôn trọng tất cả mọi người. Kính thư, Jack R. Smith, Ph.D. Giám Đốc Học Vụ

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/November1516VIETNAMESE.pdf

]]]]> ]]>

Leave a Reply