Lễ Tưởng Niệm 48 Năm ngày 30 tháng 4 tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023


Lễ Tưởng Niệm 42 Năm “Ngày Quốc Hận” 30/04
Chào Cờ VNCH trưa 30/04/2017 tại Trung Tâm Thương Mãi Eden VA
Của Đồng Hương VN Vùng HTĐ
Do Cộng Đồng VN Vùng HTĐ Tổ Chức.Lễ Chào Quốc Kỳ Tại Kỳ Đài Trung Tâm Thương Mại Eden Chủ Nhật, 30 tháng 4, 2023
Chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa dưới cơn mưa tại thủ đô Mỹ trong Lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4

Toán Quốc Quân Kỳ Trong Cơn Mưa Lễ kỷ niệm ngày 30 tháng 4 LẦN THỨ 48 vùng Hoa Thịnh Đốn 2023