Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Viêṭ Nam – Arlington, Virginia


Theo nguồn tin trên trang mạng của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đaọ Viêṭ Nam – Arlington, Virginia

Các Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 2022 tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Viêṭ Nam
CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNG 12, 2022
 Chúa Nhật, ngày 19 tháng 12: CHÚA NHẬT IV
MÙA VỌNG – NĂM A.
 Từ Thứ Ba, ngày 20 tháng 12 đến Thứ Năm, ngày 22
tháng 12: Giáo xứ tĩnh tâm Mùa Vọng.
 Thứ Tư, ngày 21 tháng 12: Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô,
linh mục, tiến sĩ Hội Thánh.
 Thứ Sáu, ngày 23 tháng 12: Thánh Gio-an thành
Ken-ty, linh mục.
 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12:
– Ban sáng: Sau Chúa Nhật IV Mùa Vọng.
– Ban tối: THÁNH LỄ ĐÊM CHÚA GIÁNG SINH.
THÁNH LỄ ĐÊM MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
 Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12. Tại Giáo xứ có 2 Thánh
Lễ sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều và 9 giờ tối.
– 5 giờ 30 chiều (trước Thánh Lễ 6 giờ chiều): Hoạt
Cảnh Giáng Sinh.
– 8 giờ 30 tối (trước Thánh Lễ 9 giờ tối): Thánh Ca
Canh Thức.
LƯU Ý
Trong lễ đêm và lễ chính ngày Chúa Giáng Sinh, khi đọc
kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và
đã làm người” thì bái gối (IM 137).
CHÚA GIÁNG SINH. LỄ TRỌNG VÀ BUỘC
 Chúa Nhật, ngày 25 tháng 12: Tại Giáo xứ có tất cả 4
Thánh Lễ sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ sáng, 10 giờ sáng
12 giờ trưa và 7 giờ tối.
.


https://www.cttdva.org/