Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ”


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, vietarlington.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ”
Facebook LIVE streaming
Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, July 28, 2019

Lễ tiệc thánh trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Lễ tiệc thánh ( thiếu nhi, thanh thiếu niên, các tín hữu phía sau) trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: "Chu Toàn Chức Vụ" tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ

Lễ tiệc thánh trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: "Chu Toàn Chức Vụ" tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, July 28, 2019

Ca Ngợi Chúa – Ban Thờ Phượng Hội Chúng trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Ca Ngợi Chúa

Ca Ngợi Chúa – Ban Thờ Phượng Hội Chúng trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: "Chu Toàn Chức Vụ" tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Posted by Hoathinhdon.net on Sunday, July 28, 2019

Lễ tiệc thánh ( thiếu nhi, thanh thiếu niên, các tín hữu phía sau) trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Lễ tiệc thánh trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019 – Back

Lễ tiệc thánh ( thiếu nhi, thanh thiếu niên, các tín hữu phía sau) trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: "Chu Toàn Chức Vụ" tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Posted by Hoathinhdon.net on Sunday, July 28, 2019

Dâng hiến trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Posted by VietArlington.com on Sunday, July 28, 2019
Youtube video clips
Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Lễ tiệc thánh trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Lễ tiệc thánh ( thiếu nhi, thanh thiếu niên, các tín hữu phía sau) trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Cầu Nguyện Cho Tân Ban Chấp Hành Liên Hữu trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Mục Sư Phan Đức Hiếu phát biểu cho Tân Ban Chấp Hành Liên Hữu trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia

Mục Sư Phan Đức Hiếu chúc phước trong Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang
Hình ảnh Lễ Thờ Phượng bế mạc Đại hội Bồi linh 2019: “Chu Toàn Chức Vụ” tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ vào Chủ Nhật ngày 28 tháng 7 năm 2019 trong quận Arlington của tiểu bang Virginia
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=486648478569025