Khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor


Theo tin Youtube, Facebook, and hoathinhdon.com, nhahang.info, hoathinhdon.net

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019
Youtube video clips
Khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor

Khách VIP mời đến dự lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor
Facebook LIVE streaming
Chuẩn bị cho buổi lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019

Chuẩn bị cho buổi lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor

Chuẩn bị cho buổi lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019

Posted by Hoathinhdon.net on Sunday, June 30, 2019

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, June 30, 2019

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor

Lễ khai trương nhà hàng Saigon Street tại MGM National Harbor vào ngày Chủ nhật ngày 30 tháng 6 năm 2019 – VIP section on grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019 – grand opening day of Saigon Street at MGM National Harbor on Sunday, 30 June 2019

Posted by nhahang.info on Sunday, June 30, 2019