Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh buổi của Cộng Đồng tham dự Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ 2019


Theo tin Youtube, Facebook, hoathinhdon.com, hoathinhdon.net, and vietdc.net

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019.
Youtube video clips
Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia trong cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019.

Phần Đầu Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Video Clip 1

Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Video Clip 2
Facebook LIVE streaming
Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019.

Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019. Vietnamese Community of Washington D.C. Metropolitan at 2019 National Independence Day Parade .

Posted by hoathinhdon.com on Thursday, July 4, 2019

Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tại khúc cúi đường Diễn Hành

Vietnamese group at the end of the parade route

Posted by vietdc.net on Thursday, July 4, 2019

âm thanh của MC khi Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia khi đi qua khu vực quan khách

Just get some sound as back up for video recording – Audio of announcer when Vietnamese Community of Washington D.C. group is passing the guest area during 2019 National Indenpendence Day parade

Posted by vietdc.net on Thursday, July 4, 2019

Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia approaching the guest area during 2019 National Indenpendence Day parade

Vietnamese Community of Washington D.C. group is approaching the guest area during 2019 National Indenpendence Day parade

Posted by vietdc.net on Thursday, July 4, 2019

Phần Đầu Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn – Video Clip 1

Start the parade

Posted by vietdc.net on Thursday, July 4, 2019

Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia chuẩn bị chụp hình

Preparation for the group picture before 2019 National Independence Day Parade

Posted by vietdc.net on Thursday, July 4, 2019

Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia sau khi xuống xe đi tới khu vực tham dự

Phái Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đố

Phái Đoàn Diễn Hành của Cộng Đồng Việt Nam vùng Washington, D.C., Maryland và Virginia tham dự cuộc Diễn hành Quốc Gia Ngày Độc Lập Hoa Kỳ lần thứ 243 tại Thủ đô Hoa Thịnh Đốn hôm thứ Năm ngày 4 tháng 7 năm 2019. Vietnamese Community of Washington D.C. Metropolitan group goes to 2019 National Independence Day Parade .

Posted by hoathinhdon.com on Thursday, July 4, 2019