“Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Đêm Gia Đình của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Maryland College Park

]]>


Theo tin hoathinhdon.com

“Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Đêm Gia Đình của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Maryland College Park
Facebook LIVE Streaming
Opening Ceremony of Family Night 41 by UMCP VSA … Ngay Gia Dinh … Saturday, March 9, 2019

Opening Ceremony of Family Night 41 by UMCP VSA

Opening Ceremony of Family Night 41 by UMCP VSA … Ngay Gia Dinh … Saturday, March 9, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, March 9, 2019

Performance by Kristine Rodrigo & Thomas Lin during Family Night 41 by UMCP VSA

Performance by Kristine Rodrigo & Thomas Lin during Family Night 41 by UMCP VSA

Performance by Kristine Rodrigo & Thomas Lin during Family Night 41 by UMCP VSA

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, March 9, 2019

Introduce Tradition Dance during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, March 9, 2019

Introduce Tradition Dance during Family Night 41 by UMCP VSA

Introduce Tradition Dance during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, February 9, 2019

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, March 9, 2019

Tradition Dance during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, March 9, 2019
Introduce Tradition Dance during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, February 9, 2019
Performance by Xiomi Baleno during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, 9 March 2019

Traditional Fashion Show during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, 9 March 2019.

Traditional Fashion Show during Family Night 41 by UMCP VSA

Traditional Fashion Show during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, 9 March 2019.

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, March 9, 2019

Performance by Chris Dagdag & Roeve Fajilan during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, 9 March 2019.

Performance by Chris Dagdag & Roeve Fajilan

Performance by Chris Dagdag & Roeve Fajilan during Family Night 41 by UMCP VSA on Saturday, 9 March 2019.

Posted by hoathinhdon.com on Saturday, March 9, 2019
Photo Album
Hình ảnh Đêm Gia Đình của Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Maryland College Park (VSA-UMCP) tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019, tại Hoff Theatre ở bên trong tòa nhà Stamp Student Union
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=414627699104437R
Youtube
Opening Ceremony of Family Night 41 by UMCP VSA

U.S. National Anthem by Madeleine Ho

Modern Fashion Show by UMCP VSA during Family Night 41

Traditional Dance during Family Night 41 by UMCP VSA

Performance by Xiomi Baleno during Family Night 41 of UMCP VSA

Performance by Chris Dagdag and Roeve Fajilan during Family Night 41