Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung

]]>


Theo tin hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung
Facebook LIVE Streaming
Văn nghệ Mừng Tết Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung vào ngày Chủ nhật 24 tháng 2 năm 2019 tại Saint Barnabas’ Espiscopal Church, Annanadale, Virginia. Entertainment to celebrate Tet 2019 at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, 24 February 2019 – Saint Barnabas’ Espiscopal Church, Annanadale, Virginia

Văn nghệ Mừng Tết Kỷ Hợi 2019 của của trường Việt Ngữ Quang Trung

Văn nghệ Mừng Tết Kỷ Hợi 2019 của của trường Việt Ngữ Quang Trung vào ngày Chủ nhật 24 tháng 2 năm 2019 tại Saint Barnabas' Espiscopal Church, Annanadale, Virginia. Entertainment to celebrate Tet 2019 at Quang Trung Vietnamese School on Sunday, 24 February 2019 – Saint Barnabas' Espiscopal Church, Annanadale, Virginia

Posted by hoathinhdon.com on Sunday, 24 February 2019
Photo Album
Hình ảnh Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019
https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=407775763122964&__xts__%5B0%5D=68.ARCxYDOjBpDTb-7euHRfzbDtRTKw38kOauyPGFoiI9P_Jti_VbQ_TgNtS1jUd-tM8KUHSUmjFW5E1b4Rmy8zfGpN9ZcXytEbhOMIq5o0yHYbQI-VCNqBTqcvFZBuk6rmUDbX3lXwCx-MLQETWUkzcbHYcz4NjKI2Us63kU9CYzQi12X2njQgzRxXF70MWKSBrrfan3RsV5qTooTD3eDYX47WBq3jv5wr018ISrJEYl52G5OZUwaeGNtEbJ6jkcHGDFILZXc004Ao8-hjBPsT6PsiawI5EidT9CwOUIUq8U1vBBmFfedkSywNtKCiweNhgPfqIfFXtmtOHVKK_AjT8ddMlUSlzrEXGav7Iene3v_EnQpaN8dmBliy_eFxYfAPF8FmjKJQSuUROO_CwNXY7igyOfiC4YM_sPFSBEq3Mfq0mPohdfkEvbhDO-kftlMTgchAhH8FUNLL-lnRew&__tn__=-UC-R
Youtube
Đoàn lân Nhà Việt Nam trong Buổi Họp Mặt Mừng Năm Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung

Hoạt cảnh học sinh của trường Việt Ngữ Quang Trung trong Buổi Họp Mặt Mừng Năm Kỷ Hợi 2019


Múa nón lá trong Buổi Họp Mặt Mừng Năm Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung

Cảm ơn quan khách Buổi Họp Mặt Mừng Năm Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung

Lion Dance during 2019 Tet Celebration at Quang Trung Vietnamese School


Sớ Táo Quân Tết Kỷ Hợi 2019 của trường Việt Ngữ Quang Trung

MAH00090