Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn

]]>

Theo tin hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

Facebook LIVE Streaming Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland https://www.facebook.com/178472516053291/videos/359158284924127/ Sớ Táo Quân nhóm trẻ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Kitchen’s God skit of youth group during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/1249323001910949/ nhóm trẻ đóng kịch “Princess” trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Princess skit of youth group during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/2359816097584761/ Nhóm trẻ chơi nhạc cụ trong buổi tiệc Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Youth group plays instrument during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/286704252005858/ Sớ Táo Quân nhóm Virginia trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Kitchen’s God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/475837159619774/ Nhóm Virginia hợp ca trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 CSS East group singing in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/237720957110122/ Song ca bát hát “Anh Cho Em Mùa Xuân” trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 A couple sings the song “Anh Cho Em Mùa Xuân” during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/2244703265769323/ Các câu hỏi về lợn/heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Trivia questions about Pigs during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/1093094074184982/ Nhóm CSS East Maryland đóng kịch ông Donald Trump chào đón năm con heo trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Wise Man skit in Year of the Pig 2019 of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/1674555596024352/ Sớ Táo Quân nhóm Maryland trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 Kitchen’s God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration of CSS East on Monday, February 18, 2019 https://www.facebook.com/178472516053291/videos/1117617488418421/

Photo Album Hình ảnh Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland vào ngày 18 tháng 2 năm 2019 https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=405809376652936&__xts__%5B0%5D=68.ARCHAEbPOtvZsgQVWsNqX7j-Hb6NKE-FVH0yHxbL5dH7pFpQfb1GVUwnfNSt-AoNfvoPvV3jT4Hau1CzJuAeShNTblYZBAAsFoxjauRRrEgI4OGGA4FBi8HkKdk73U6MzUFnMwokxDrI9uLmxkd4NQTXvC0cWrOJNcFXpeD_F6ebl9g0rNUcgjD76ChtgvUjwbs6TDGf7cjD-lg-pjAfezF4IPqvudVpP4F_YBxat-902R0VfMLnWXu5ot0oJ_5wn3g1AEirUB1Vx0-iKlTn-9gHopXs3GeJNAbqJYoBNcnT69eVGZulZd2b4tGwjQNSHSpBx5keZ_p9SxS3d8i1XJIFta5gEiQ-sIHMqcSYi0qBphUZVi1_p8IiJEbMAk7WAevuOfhSKN8wkL6tUSZWFcLg9ckE4UYwaGLs2hZ5NFg2KA5ff24c1i8No0ElNRUU-89dP_5hoax324qkTw&__tn__=-UC-R

Youtube Dyung Le giới thiệu Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland Giới thiệu nhóm trẻ Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland Sớ Táo Quân nhóm trẻ trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự DC Metro HD CSS East Youth Group performed musical instruments during 2019 Tet Celebration of CSS Hợp ca bài “Ly Rượu Mừng” của nhóm trẻ trong Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland HD Sớ Táo Quân nhóm Maryland của Hội Từ Bi Phụng Sự trong Tết Kỷ Hợi 2019 HD Kitchen’s God skit of CSS East group in Maryland during 2019 Tet Celebration HD Trivia Questions about Pigs and Wise Man skit during 2019 Tet Celebration by CSS East group Sớ Táo Quân nhóm Virginia trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland Cô Lê Tống Mộng Hoa phát biểu trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland Kể chuyện trong Tết Kỷ Hợi 2019 HD Song ca hát trong Tết Kỷ Hợi 2019 của Hội Từ Bi Phụng Sự Virginia, D.C, Maryland

]]]]> ]]>