Những Động Vật Phục Vụ Được Phép vào các Công Ốc FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Những Động Vật Phục Vụ Được Phép vào các Công Ốc FCPS

FCPS cho phép những động vật phục vụ ra vào tất cả nơi công cộng, bao gồm các trường học, phù hợp với luật liên bang và tiểu bang. Một động vật phục vụ đã được huấn luyện riêng biệt để làm công việc hay thực hiện những phần vụ vì lợi ích của một cá nhân có một khiếm tật, kể cả một khiếm tật về thể chất, cảm giác, tâm trí, trí tuệ, hay khiếm năng khác về tâm thần. Một động vật phục vụ không phải là một động vật cưng nuôi trong nhà, và công việc hay phần vụ thực hiện bởi động vật phục vụ phải trực tiếp liên hệ tới khiếm tật của cá nhân. Thông thường, các động vật trị liệu (therapy animals) không được coi là những động vật phục vụ và vì vậy không được phép. Việc sử dụng các động vật phục vụ thường xuyên bởi các thành viên ban điều hành, phụ huynh, hay thành viên cộng đồng phải được phối hợp qua Phòng Yêu Sách Hợp Lý và Quan Hệ Nhân Viên. Cần phối hợp việc sử dụng động vật phục vụ của học sinh, xin tiếp xúc với ban Theo Đúng Thủ Tục Tố Tụng và Điều Kiện Cần Hội Đủ thuộc Phòng Yểm Trợ Thủ Tục Giáo Dục Đặc Biệt tại 571-423-4290. Nếu quý vị có bất cứ những điều gì thắc mắc liên quan tới các động vật phục vụ trong các công ốc FCPS, xin tiếp xúc với Phòng Yêu Sách Hợp Lý và Quan Hệ Nhân Viên tại 571-423-3070.

]]]]> ]]>