Hệ Thống Thông Báo Xe Buýt Chậm trễ của FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Xin Dành Ngày Nầy: Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt Hằng Năm vào Ngày 6 Tháng 4

Hãy cập nhật thông tin về sự đến nơi của xe buýt với hệ thống thông báo xe buýt chậm trễ của FCPS. Hệ thống nầy cung cấp cho các phụ huynh thông báo kịp thời về thông tin tuyến đường xe buýt trễ. Truy cập trực tiếp trực tuyến. Thông tin về tuyến đường xe buýt buổi sáng sẽ có sẵn cho đến trưa. Thông tin về tuyến đường xe buýt buổi trưa sẽ có sẵn từ 1:00 trưa đến 5:30 chiều. Những tin nhắn bằng điện thơ E-Notify (SchoolMessenger) cũng sẽ được gởi để loan báo những chậm trễ của xe buýt. Nếu cần trợ giúp hay có những điều gì thắc mắc? Xin viếng trang FCPS Transportation (Chuyên Chở) để có thêm chi tiết.

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/uO82ckGmTLGo3F6K8pbuPQ~~/AAAAAQA~/RgReUFgvP0RQaHR0cHM6Ly93d3cuZmNwcy5lZHUvcmVzb3VyY2VzL3NhZmV0eS1hbmQtdHJhbnNwb3J0YXRpb24vdHJhbnNwb3J0YXRpb24tc2VydmljZXNXB3NjaG9vbG1CCgAAryRvXLLRimpSD21kb0Bob3RtYWlsLmNvbVgEAAAAAQ~~]]]]> ]]>