Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Bầu Cử Đặc Biệt dân biểu tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 86 vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 2 năm 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Quận Fairfax

Lá Phiếu Mẫu của Quận Fairfax cho Bầu Cử Đặc Biệt dân biểu tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 86 vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 2 năm 2019

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Quận Fairfax Bầu Cử Đặc Biệt Thứ ba, ngày 19 tháng 2, 2019 Các Thành Viên Đại Biểu Quận 86 Cho một nhiệm kỳ sẽ chấm dứt ngày 8 tháng 1, 2020 Chỉ bỏ phiếu cho một Gregg Garrett Nelson – R Ibraheem S. Samirah – D Connie Haines Hutchinson – I ____________________________ Viết thêm tên Kết Thúc Lá Phiếu Bỏ Phiếu Xin điền trọn vào hình bầu dục nằm bên trái chổ bạn đã chọn. Để bỏ phiếu cho một người không có tên trên lá phiếu, hãy ghi tên lên dòng và điền ĐẦY ĐỦ vào hình bầu dục ở phía bên trái của tên đó. Chú ý: Bản tuyên bố về quyền được in ở trên phải được loại bỏ và thay thế bằng tuyên bố có thẩm quyền thích hợp cho ủy ban, cá nhân hoặc nhóm sử dụng lá phiếu này cho mục đích riêng của họ. Bản xác nhận quyền sử dụng trong cuộc bỏ phiếu này phải tuân theo các yêu cầu của luật liên bang và tiểu bang. Va. Code: §24.2-956.

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/sample%20ballots/feb2019-sample-website.pdf]]]]> ]]>