Kết Quả Bầu Cử Đặc Biệt dân biểu tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 86 của Quận Fairfax vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 2 năm 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng Ban Bầu Cử của tiểu bang Virginia

Kết Quả Bầu Cử Đặc Biệt dân biểu tiểu bang Virginia trong Địa Hạt 86 của Quận Fairfax vào Thứ Ba Ngày 19 Tháng 2 năm 2019

Tiểu Bang Virginia, Lá Phiếu Mẫu Quận Fairfax Bầu Cử Đặc Biệt Thứ ba, ngày 19 tháng 2, 2019 Member House of Delegates (086) Results by Precinct 14 precincts of 14 (100.00%) reporting Candidate Votes Percent Gregg Garrett Nelson Republican 1,910 33.35% Ibraheem S. Samirah Democratic 3,454 60.31% Connie Haines Hutchinson Independent 350 6.11% Write In Write-In 13 0.23% Last Modified on 02/19/2019 07:55 PM

https://www.fairfaxcounty.gov/elections/sites/elections/files/assets/sample%20ballots/feb2019-sample-website.pdf]]]]> ]]>