Cảnh Báo Nguồn Trợ: Dự Bị Thi Tuyển Miễn Phí Có Sẵn cho Học Sinh Dự Thi ACT và SAT

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Cảnh Báo Nguồn Trợ: Dự Bị Thi Tuyển Miễn Phí Có Sẵn cho Học Sinh Dự Thi ACT và SAT

Đối với những học sinh nào đã dự thi hay dự trù dự thi SAT, Thực Tập SAT chánh thức có sẵn trên Khan Academy®. https://www.khanacademy.org/sat Khan Academy và Hội Đồng Đại Học đã phân tích những lợi đắc giữa PSAT/NMSQT và SAT và đã tìm một mối quan hệ tích cực giữa việc sử dụng Thực Tập SAT Chánh Thức và những cải tiến số điểm trên SAT. Băng video sau đây chứng minh Cách Thức để Liên Kết Mạng những Số Mục Hội Đồng Đại Học + Khan Academy. Những học sinh nào đã dự thi hay dự trù dự thi ACT có thể truy cập ACT Academy® là một dụng cụ học tập trực tuyến miễn phí. ACT Academy® là một chương trình thực tập kỳ thi được được soạn ra để giúp các học sinh am tường những kỹ năng các em cần để cải tiến những số điểm ACT của các em. Các học sinh và gia đình có thể tham khảo băng video sau đây để tìm hiểu cách thức đăng ký cho ACT Academy.

https://www.fcps.edu/news/fairfax-county-school-board-adopts-fy-2020-advertised-budget]]]]> ]]>