Lịch Báo Nhắc của Các Trường Công trong Quận Fairfax: Trường Đóng Cửa cho các Học Sinh vào Ngày Thứ Hai 18 Tháng 2 Năm 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Trường Đóng Cửa cho các Học Sinh vào Ngày Thứ Hai 18 Tháng 2

Là một báo nhắc, các trường học và văn phòng sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai 18 tháng 2, vì là lễ nghỉ Ngày Lễ các Tổng Thống. Các lớp sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Ba 19 tháng 2. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.

https://www.fcps.edu/index.php/calendars/2018-2019-fcps-standard-school-year-calendar]]]]> ]]>