Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax Thông Qua Ngân Sách Quảng Bá Cho Tài Khóa 2020

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax Thông Qua Ngân Sách Quảng Bá Cho Tài Khóa 2020

Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax đã thông qua Ngân Sách Quảng Bá $3,00 tỷ cho Tài Khóa 2020 (năm học 2019-20), một gia tăng 4,10 phần trăm, hay $117,40 triệu, hơn Ngân Sách Đã Chấp Thuận cho Tài Khóa 2019. Ngân Sách Tài Khóa 2011 dành ưu tiên cho sự bồi khoản nhân viên với $55,20 triệu đầu tư vào thang bậc lương của giáo viên bao gồm 1,00 phần trăm điều chỉnh theo thang bậc thị trường. Ngân sách cũng bao gồm $46,80 triệu cho một tăng nấc bậc lương cho các nhân viên hội đủ điều kiện, và $8,20 triệu cho 1,00 phần trăm điều chỉnh theo thang bậc thị trường cho các nhân viên thang lương không phải-giáo viên. Hội Đồng Giáo Dục sẽ trình Ngân Sách Quảng Bá Tài Khóa 2020 lên Hội Đồng Giám Sát vào ngày 9 tháng 4, và được ấn định đưa vào Ngân Sách Đã Chấp Thuận Tài Khóa 2020 tại phiên họp ngày 23 tháng 5. Tài Khóa 2020 của FCPS bắt đầu ngày 1 tháng 7, 2019. Tìm hiểu thêm về ngân sách Tài Khóa 2020.

https://www.fcps.edu/news/fairfax-county-school-board-adopts-fy-2020-advertised-budget]]]]> ]]>