Buổi Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi 2019 của Chùa Tịnh Thất Liên Hoa

]]>

Theo tin Từ Khải

Xin được kính nhắc nhở đến tất cả Chư Vị về buổi Lễ Đầu Năm Kỷ Hợi tại Tịnh Thất Liên Hoa, 13509 Woodmore Rd., Bowie, MD 20721, vào ngày Chúa Nhật tới đây 3/10/2019, lúc 10:30AM. Ngưởng mong tất cả Chư Vị sẽ nhín chút thời giờ quý báo của mình để đến lễ Phật đầu năm.

THẬP-PHƯƠNG YÊN-TỬ  Tịnh-Thất Liên-Hoa 13509 Woodmore Rd. Bowie, MD. 20721. Thầy Chân Thức 240-441-7451

]]]]> ]]>