Xin Dành Ngày Nầy: Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt Hằng Năm vào Ngày 6 Tháng 4 Năm 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Xin Dành Ngày Nầy: Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt Hằng Năm vào Ngày 6 Tháng 4

Xin ghi trên lịch quý vị! Buổi Hội Họp Hằng Năm về Giáo Dục Đặc Biệt Năm 14 được Tổ Chức vào ngày Thứ Bảy 6 tháng 4, tại Trung Học Tổng Hợp Lake Braddock. Sinh hoạt sẽ chú trọng vào việc yểm trợ các thể thức bao hàm và hậu trung học cho những học sinh bị khiếm tật. Xin viếng trang mạng Buổi Hội Họp Giáo Dục Đặc Biệt hay điện thơ prc@fcps.edu với những điều thắc mắc.

https://www.fcps.edu/news/fairfax-county-school-board-approves-fy-2020-24-capital-improvement-program]]]]> ]]>