Vaping: Những Gì các Học Sinh Nên Biết (và Cả các Phụ Huynh)

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Vaping: Những Gì các Học Sinh Nên Biết (và Cả các Phụ Huynh)

FCPS đã lập ra một trang mạng học sinh-chú trọng cung cấp thông tin về những nguy cơ vaping (hít vào và nhả ra hơi khói từ thuốc lá-điện tử), nguồn trợ, và băng videos có các học sinh FCPS hiện diện. https://www.fcps.edu/vaping Nhiều học sinh nghĩ rằng các điếu thuốc lá-điện tử không gây thiệt hại, nhưng điều đó không xác thực. Đa số các điếu thuốc lá-điện tử có chứa chất nicotine, gây chứng nghiện cao và có thể tác hại việc phát triển bộ não thiếu niên kế tiếp những năm thanh thiếu niên. Một số điếu thuốc lá-điện tử cũng còn chứa những hóa chất có hại. Dù việc dùng chính yếu được nhìn thấy ở cấp trung học, các học sinh trung cấp cũng can dự vào sinh hoạt tai hại nầy. Tài liệu Quyền Hạn và Trách Vụ Học Sinh (Student Rights and Responsibilities (SR&R)) đã được cập nhật vào tháng chín 2018 để bao gồm vaping là hoạt động bị cấm chỉ. https://www.fcps.edu/about-fcps/policies-regulations-and-notices/student-rights-and-responsibilities/video-and-resources Những học sinh nào bị tìm thấy lưu giữ hay dùng các sản phẩm vape trên khuôn viên trường sẽ phải tham dự vào chương trình can giúp của FCPS và có thể nhận lãnh các hậu quả kỷ luật. Các học sinh có thể bị thi hành thêm những hình phạt nếu các em tham gia vào thể thao hay sinh hoạt nơi mà thỏa thuận tham gia của Liên Đoàn Trung Học Virginia (Virginia High School League (VHSL)) có sẵn tại chỗ. Chúng tôi khuyến khích tất cả phụ huynh trở nên am tường hơn về đề tài nầy và thỏa luận vấn đề với các con em, nếu thích hợp. https://www.fcps.edu/resourcesstudent-safety-and-wellnessalcohol-tobacco-and-other-drug-programs/information Xin khởi đầu với những mách báo từ Y Sĩ Trưởng. https://e-cigarettes.surgeongeneral.gov/takeaction.html

https://www.fcps.edu/academics/summer-learning-programs]]]]> ]]>