Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax Chấp Thuận Chương Trình Cải Tiến Vật Tư Cho Tài Khóa 2020-24

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax Chấp Thuận Chương Trình Cải Tiến Vật Tư Cho Tài Khóa 2020-24

Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax đã bỏ phiếu chấp thuận Chương Trình Cải Tiến Vật Tư (Capital Improvement Program (CIP)) của Hệ Trường Công Quận Fairfax cho Tài Khóa 2020-24 tại buổi họp thường kỳ ngày 24 tháng 1. Chương trình CIP tài khóa 2020-2024 phản ảnh điều kiện đòi hỏi năm-năm cho $972 triệu, hay phỏng chừng $194 triệu mỗi năm, để xây cất những tiện nghi cơ sở mới và cung cấp các dự án nâng cao túc số thu nhận, đơn vị lớp học, và có thể những điều chỉnh về ranh tuyến để thích ứng các nhu cầu sỹ số học sinh ghi danh. Hội Đồng Giáo Dục sẽ bắt đầu những thảo luận xem xét những thể thức tốt nhất và đề ra mục tiêu trong chánh sách về ranh tuyến mùa xuân nầy. Đã được bao gồm trong chương trình CIP là những dự thảo cho ba trường tiểu học mới và một trường trung học mới, cũng như là sự chấp thuận lắp đặt những tấm năng lượng mặt trời trên tối thiểu ba trường như là một phần của dự án thí điểm với Chánh Quyền Quận Fairfax, với chủ tiêu là cho những tấm bảng đó cung cấp ít nhất 76 phần trăm năng lượng đòi hỏi để hoạt động mỗi trường. Tìm hiểu thêm về FY 2020-24 CIP.

https://www.fcps.edu/news/fairfax-county-school-board-approves-fy-2020-24-capital-improvement-program]]]]> ]]>