Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Hội Vui Xuân Kỷ Hợi của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

]]>

Theo tin hoathinhdon.com

Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Hội Vui Xuân Kỷ Hợi của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 1, 2019.

Facebook LIVE Streaming Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Hội Vui Xuân Kỷ Hợi của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/10218704364789727/

Photo Album Hội Vui Xuân Kỷ Hợi của Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Arlington, Virginia vào Chúa Nhật, ngày 27 tháng 1, 2019. https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=392864474614093&__xts__%5B0%5D=68.ARBV918PRYVaUbsobJVJcY1rHs6FwJWqDbyNByCYFhh2Lznc336Lze9ShkkZgGyL1R2zKgnci-NNrk_5Ggyl1Skeh8c_R9EwkMfEge-WKxvPlbZXFNmeZVAyYU7BhxrswPLCH_zCkvNVF5xp_4QDz9s2f2ZDRrqPvIngi025hWOHS0u1PRAcuJBIyYNomev4aTYq1IRgCQSuX-8BaFIhmKPJwae88djpx7CNNuQA1JFXjMOaMCOzVt-yGF7uP–WUxa9CNTLs9CUyWt-5JywuIHk9EqCYz6g9P7hT1s_8VtwM-vp44V_dVXDCZJZQMeYprKwXg&__tn__=-UC-R

Youtube

]]]]> ]]>