Phóng sự LIVE streaming, Video Clips và Hình ảnh Buổi Chợ Tết và Văn Nghệ Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Việt Maryland

]]>

Theo tin hoathinhdon.com

Facebook LIVE Streaming Practice https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218640894603012/ Lion Dance from Lien Doan Hung Vuong https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641169889894/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641238931620/ Martial Art from Vo Vi Nam https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641329373881/ Group Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641618981121/ Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641669302379/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641717143575/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641771984946/ Children Performance https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641851266928/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218641923388731/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642035631537/ Children Contest https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642254277003/ Singing https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642518923619/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642549884393/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642667447332/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642725728789/ https://www.facebook.com/hoathinhdon/videos/vb.1517143598/10218642783330229/

Photo Album Chợ Tết Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 của Hội Người Mỹ Gốc Vi — at Northwood High School. https://www.facebook.com/pg/hoathinhdoncom-178472516053291/photos/?tab=album&album_id=390134318220442&__xts__%5B0%5D=68.ARDAKk68PH54g58UhWrj3cpTXDfZu2xpVtHjHqvQKEXmBdabXa1KADasKBLcEt6MkA1RCh8szj67pOxpCX8dEfZaIR_QbLn6b-KyCtGz3qgBGnnjIu6zTsJpvYQ9_J1DgNPGrFi_jxz_iE_SVeaAmX2eVhldxf3QgTmPjGHdvIjmTh2FFXmTYUovtFoPfbIm-fQRWi0ZYqeSCLiJ_UywihOoynOz0eWTYSVI2PROMs10YGGstBrfemhPhXn23uWmE26whyZ7V7Byu5bwlLYs-_e6dnkDz6uUngfLwig_poHKVEhO912_qjX6fO5M6AFqjqc5dw9B096i3AsIbt9exozLpKwk7NQMZSzcYx_0MhhgZIv0TAhngZb3a1o-4kUy9XRzPMeY9kMQVSMMe-R4eTNBhwMetq9RcllWVRv17YYrq7MnSMMjm5of2SZygSEGPXRtsMwbg7aIbasNSA&__tn__=-UC-R

Youtube

]]]]> ]]>