Những Đêm Thông Tin các Trường Tiểu Học Chuyên Được Tổ Chức vào các Ngày 5, 6, 7 Tháng 2; Nhận Đơn Xin Học các Ngày 5 Tháng 3-4 Tháng 4 năm 2019

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Những Đêm Thông Tin các Trường Tiểu Học Chuyên Được Tổ Chức vào các Ngày 5, 6, 7 Tháng 2; Nhận Đơn Xin Học các Ngày 5 Tháng 3-4 Tháng 4

Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ nhận các đơn xin học những chương trình trường tiểu học chuyên bắt đầu ngày Thứ Ba 5 tháng 3. Trường Sơ Cấp Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận các mẫu đơn xin qua xổ số cho những học sinh nào sẽ học các lớp Mẫu Giáo-2 trong năm học 2019-20; Trường Cấp Lớp Cao Bailey’s chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những mẫu đơn xin cho các học sinh ở cấp lớp 3 và 4. Trường Tiểu Học Hunters Woods chuyên Khoa Văn và Khoa Học sẽ nhận những đơn xin qua xổ số cho các học sinh nào sẽ nhập học từ Mẫu Giáo-Lớp 6 trong năm học 2019-20. Tuyển sinh cho các chỗ còn trống tại trường chuyên được dựa trên cuộc xổ số. Ghi danh cho cuộc xổ số trường tiểu học chuyên sẽ đóng vào ngày Thứ Năm 4 tháng 4. Các phụ huynh được khuyến khích mạnh mẽ đến dự những đêm thông tin tại-trường vào ngày Thứ Ba 5 tháng 2 cho Trường Sơ Cấp Bailey’s; Thứ Tư 6 tháng 2, cho Trường Cấp Lớp Cao Bailey’s; và Thứ Năm 7 tháng 2, cho Hunters Woods. Những đêm thông tin nầy sẽ mang lại cơ hội để tìm hiểu về các chương trình từng trường riêng biệt, điều kiện học sinh cần hội đủ, tiến trình xổ số, và phương tiện chuyên chở có sẵn. Biết thêm chi tiết về những đêm thông tin cho phụ huynh và cuộc sổ số trường chuyên.

https://www.fcps.edu/registration/elementary-magnet-school-lottery]]]]> ]]>