Nhà Cung Cấp Mới cho những Tin Nhắn Khẩn Cấp của FCPS

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hệ Trường Công Quận Fairfax đang sử dụng một nhà cung cấp mới để mang lại các thông báo khẩn cấp và chủ yếu. Nếu quý vị đã nhận được những thông tin liên lạc khẩn cấp và chủ yếu, quý vị không cần làm bất cứ gì vì quý vị sẽ tiếp tục nhận được thông tin nầy qua điện thơ, điện văn, và/hay điện thoại. Thông tin khẩn cấp và chủ yếu bao gồm: Khẩn cấp. Cảnh báo về kiểm danh. Mở cửa chậm trễ/đóng cửa trường. Nhắc báo về sớm. Mất điện lực, điện thoại, liên mạng, hay sửa chữa tiện nghi trường sở. Thông báo về xe buýt trễ/chạm trễ. Nhắc báo mở cửa tiếp tân. Ngày dự thi và nhắc báo quan trọng. Thông báo giảng huấn thích ứng khác đến việc phát triển học tập của con em. Nếu quý vị đã thay đổi gần đây thông tin liên lạc, xin ghi nhớ cập nhật thông tin liên lạc nầy ở WeCare, truy cập được ở FCPS 24-7 Learning với một Số Mục Phụ Huynh SIS, bằng cách nộp một Thẻ Chăm Sóc Khẩn Cấp được cập nhật cho các trường của (các) con em, hay bằng cách tiếp xúc trực tiếp với (các) trường. Là một báo nhắc, ngoài điện thơ và những thông báo văn bản, tất cả các trì hoãn và đóng cửa của FCPS vì thời tiết cũng được đăng trên Twitter, Facebook, trang mạng FCPS, dây cáp Băng Tần 21 của FCPS, trang mạng trường, và đài phát thanh và truyền hình địa phương. Xin đọc thêm về Thủ Tục Bãi Bỏ do Thời Tiết.

]]]]> ]]>