FCPS Công Bố Chương Trình Cải Tiến Vật Tư Dự Thảo Tài Khóa 2020-24

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

FCPS Công Bố Chương Trình Cải Tiến Vật Tư Dự Thảo Tài Khóa 2020-24

Hệ Trường Công Quận Fairfax đã phổ biến Chương Trình Cải Tiến Vật Tư (Capital Improvement Program (CIP)) dự thảo tài khóa (FY) 2020-24, phản ảnh điều kiện đòi hỏi năm-năm cho $972 triệu, hay phỏng chừng $243 triệu mỗi năm. Số thành viên học sinh ở một số địa điểm được dự phòng vượt quá khả năng của hệ trường công để tiếp nhận các học sinh trong các trường sở hiện có. Việc nầy cần phải có sự gia tăng về sự phân phối khoản dollars vật tư để xây cất những tiện nghi cơ sở mới và cung cấp cho nâng cao túc số thu nhận, cùng với những điều chỉnh về ranh tuyến. Được bao gồm trong chương trình CIP mới là những dự thảo cho ba trường tiểu học mới và một trường trung học mới. Tìm hiểu thêm về Chương Trình Cải Tiến Vật Tư.

https://www.fcps.edu/news/fcps-announces-proposed-fy-2020-24-capital-improvement-program]]]]> ]]>