Cần Những Đề Cử cho Giải Thưởng Dịch Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang nhận các đề cử của công chúng cho Giải Thưởng Dịch Vụ Xuất Sắc Cho Giáo Dục Công Lập Thường Niên Lần Thứ 22. Giải Thưởng do Hội Đồng bảo trợ để vinh danh và cảm tạ những cá nhân (kể cả học sinh), nhóm và tổ chức đã đóng góp một cách xuất sắc cho nền giáo dục công lập tại Montgomery County. Đề cử được chấp thuận trong những phương diện sau đây: cá nhân cộng đồng (mà có thể bao gồm học sinh) nhóm trong cộng đồng doanh nghiệp nhân viên MCPS tình nguyện viên trường học cá nhân tiền phong “Giải thưởng Individual Pioneer”- Cá Nhân Tiền Phong đề cử những cá nhân mà đã đóng góp rất đặc biệt trong nhiều năm qua mặc dù hiện nay họ không còn hoạt động tích cực. Đóng góp của cá nhân này phải có một tác động rất sâu đậm đối với trường học trong một thời gian đáng kể. Những giải thưởng khác dành cho cá nhân (bao gồm các hoc sinh MCPS), nhóm hoặc thương mại mà đã cung cấp liên tục các dịch vụ, và quyết tâm hỗ trợ cho nền giáo dục công lập trong ba năm qua, như đã biểu lộ như sau: một đóng góp xuất sắc thời gian và sự chuyên môn cho các chương trình của MCPS, phát triển và/hoặc bổ sung một chương trình hay kế hoạch xuất sắc, hay một đóng góp đem đến ích lợi cho cả hệ thống trường học. Đơn đề cử có trên HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/boe/community/awards/” trang mạng Board of Education hay từ văn phòng Board. Đơn đề cử được điền xong cần phải được gởi đến văn phòng Board of Education trước 5 giờ chiều Ngày 1 tháng 3, 2019. Gửi mẫu đơn đến: Montgomery County Board of Education Carver Educational Services Center 850 Hungerford Drive, Room 123 Rockville, Maryland 20850 Fax: 301-279-3860 HYPERLINK “mailto:Becky_Gibson@mcpsmd.org” Email Thêm thông tin, yêu cầu liên lạc với Danielle Susskind hay Becky Gibson tại văn phòng của Montgomery County Board of Education: 240-740-3030.

]]]]> ]]>