Tổng Giám Đốc Học Vụ Scott S. Brabrand Trình Ngân Sách FCPS cho Tài Khóa 2020

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Tổng Giám Đốc Học Vụ Scott S. Brabrand Trình Ngân Sách FCPS cho Tài Khóa 2020

Tổng Giám Đốc Học Vụ Hệ Trường Công Quận Fairfax Scott S. Brabrand đã trình Ngân Sách Dự Trù $3,00 tỷ cho năm học 2019-20 (Tài Khóa 2020) lên Hội Đồng Giáo Dục Quận Fairfax tại phiên họp công tác ngày 10 tháng 1. Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2020 Proposed Budget, với trọng tâm trên sự bồi khoản cho nhân viên, tiêu biểu cho một sự gia tăng $117,40 triệu, hay 4,10 phần trăm, so với Ngân Sách Đã Phê Chuẩn cho Tài Khóa 2019. “Thành công của học sinh bắt đầu và chấm dứt với một giáo viên có khả năng cao trong mỗi lớp học, vì vậy mà Ngân Sách Dự Trù Tài Khóa 2020 tập chú vào ưu tiên sách lược về việc tuyển dụng và lưu giữ những giáo viên thượng hạng qua bồi khoản ở mức cạnh tranh thị trường,“ ông Brabrand nói. “Ngân sách dự trù bao gồm $55,20 triệu đầu tư vào thang bậc lương của giáo viên là giai đoạn cuối cùng của kế hoạch nhiều-năm để mang lương bổng giáo viên tới mức trung bình thị trường và bao gồm 1,00 phần trăm điều chỉnh theo thang bậc thị trường. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo cho mỗi học sinh–bằng tên và bằng nhu cầu–nhận được một nền giáo dục xuất sắc và công bằng trong một môi trường học tập thế kỷ-thứ 21 với những giáo viên giỏi nhất.” Tìm hiểu thêm về ngân sách Tài Khóa 2020

https://www.fcps.edu/news/superintendent-scott-s-brabrand-presents-fcps-budget-fy-2020]]]]> ]]>