Lịch Báo Nhắc FCPS: Các Học Sinh Được Ra Về Sớm Ba Giờ vào Ngày 18 Tháng 1; Trường Đóng Cửa vào Ngày 21 Tháng 1 cho Ngày Nghỉ Lễ Martin Luther King Jr., Ngày Công Tác Giáo Viên vào ngày 25 Tháng 1

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Lịch Báo Nhắc: Các Học Sinh Được Ra Về Sớm Ba Giờ vào Ngày 18 Tháng 1; Trường Đóng Cửa vào Ngày 21 Tháng 1 cho Ngày Nghỉ Lễ Martin Luther King Jr., Ngày Công Tác Giáo Viên vào ngày 25 Tháng 1 Là một báo nhắc, các học sinh sẽ được ra về sớm ba giờ vào ngày Thứ Sáu 18 tháng 1, vì là Ngày Quy Hoạch Trường. Ngoài ra, các trường sẽ đóng cửa ngày Thứ Hai 21 tháng 1, cho ngày nghỉ lễ Martin Luther King, và cho Ngày Công Tác Giáo Viên vào ngày Thứ Sáu 25 Tháng 1. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.

]]]]> ]]>