Các Buổi Hội Thảo của Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp cho Phụ Huynh MCPS các Công Cụ Hữu Ích

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Buổi Hội Thảo của Học Viện Phụ Huynh Cung Cấp cho Phụ Huynh các Công Cụ Hữu Ích

Học Viện dành cho Phụ Huynh MCPS cung cấp cho các phụ huynh và thành viên cộng đồng cơ hội để tham dự những buổi hội thảo mà cung cấp những tin tức, tài liệu, công cụ và lời khuyên để hỗ trợ cho sự thành công trong việc học tập của con em. Các buổi hội thảo vào mùa đông 2019 đã bắt đầu. Quý vị không muốn đánh mất dịp tham gia trong các hội thảo về sự lưu tâm, kế hoạch về đại học và nghề nghiệp, tài nguyên ESOL và nhiều hơn nữa. Các buổi hội thảo Parent Academy đều miễn phí. Dịch vụ giữ trẻ và thông dịch sẽ được cung cấp tại tất cả các buổi họp. Một danh sách đầy đủ các hội thảo sẽ có trên trang mạng Parent Academy HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/” https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/parentacademy/. Ghi danh có tại đây HYPERLINK “https://stultzde.wufoo.com/forms/winter-2019-parent-academy-workshop-registration/” https://stultzde.wufoo.com/forms/winter-2019-parent-academy- HYPERLINK “https://stultzde.wufoo.com/forms/winter-2019-parent-academy-workshop-registration/” workshop-registration/. Lời giới thiệu được cung cấp dưới đây.

]]]]> ]]>