Ngày Cắt Tóc Miễn Phí của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ cho những người bị ảnh hưởng bởi sự đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ First Vietnamese-American UMC, VA

Ngày Cắt Tóc Miễn Phí cho những người bị ảnh hưởng bởi sự đóng cửa chính phủ liên bang Hoa Kỳ do Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt-Mỹ

]]]]> ]]>