Xin Giữ Thông Tin về Liên Lạc Khẩn Cấp và Sức Khỏe Cập Nhật bằng cách Sử Dụng weCare@school

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Xin Giữ Thông Tin về Liên Lạc Khẩn Cấp và Sức Khỏe Cập Nhật bằng cách Sử Dụng weCare@school

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Hãy Ghi Danh Ngay Bây Giờ cho các Lớp Giáo Dục Tráng Niên và Cộng Đồng FCPS

Hệ Trường Công Quận Fairfax cam kết đảm bảo một không khí an toàn và an ninh trong tất cả cơ sở tiện nghi của hệ trường. Để yểm trợ mục tiêu nầy, FCPS cung cấp dịch vụ thông tin chăm sóc khẩn cấp trực tuyến weCare@school (weCare) dành cho các phụ huynh và giám hộ nào có ghi danh truy cập FCPS 24-7 Learning: Parent View. weCare cho phép các phụ huynh sử dụng một giải pháp chọn qua-mạng an toàn để giữ thông tin về chăm sóc khẩn cấp và sức khỏe của con em được hiện hành. Ví dụ, nếu một phụ huynh cần thay đổi số liên lạc khẩn cấp hay cập nhật (các) tình trạng sức khỏe của con em, truy cập weCare trong FCPS 24-7 Learning cung cấp một phương cách nhanh chóng, dễ dàng và an ninh để làm vậy. Giữ thông tin liên lạc khẩn cấp hiện hành cũng đảm bảo FCPS sẽ có thể tiếp xúc với quý vị trong trường hợp khẩn cấp như việc đóng cửa hay trì hoãn mở cửa trường. Những tin nhắn được gởi qua điện-thơ, điện thoại, và SMS. Biết thêm chi tiết về weCare@school.

]]]]> ]]>