Trình Bày Qua Phương Tiện Truyền Thông Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020 Được Định Vào Ngày 18 Tháng 12 năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Trình Bày Qua Phương Tiện Truyền Thông Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020 Được Định Vào Ngày 18 Tháng 12

Giám đốc Học khu Jack R. Smith sẽ có một buổi nói chuyện trên mạng với cộng đồng để trình bày Đề Nghị Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020 của ông vào thứ ba 18 Tháng 12 lúc 6 giờ 30 chiều. Như là một phần của buổi nói chuyện, Dr. Smith và các nhân viên MCPS sẽ nghe những câu hỏi của cộng đồng và trả lời trực tiếp. Các câu hỏi có thể được gửi trực tuyến hay gửi bằng tin nhắn text về 724-990-8433. Buổi trình bày có thể được xem trực tiếp trên Comcast Đài 34, Verizon FIOS Đài 36, và Đài 88 RCN, cũng như qua trang mạng MCPS: https://montgomeryschoolsmd.org/departments/budget/fy2018/live.aspx Dr. Smith đã trình bày khuôn khổ của đề nghị nghị ngân sách điều hành tài khoá 2020 của ông cho Hội Đồng Giáo Dục Ngày 4 Tháng 12. Ông đã phác hoạ điểm ch tâm của ngân sách vào các phòng học và trường học, bao gồm những khối công việc chính sau đây: các chương trình cải tiến; tăng gia tiếp cận những cơ hội học vấn và nghề nghiệp; học tập lâu dài; cung cấp cơ hội học ngoại ngữ; chú trọng đến sự lành mạnh thân thể, xã hội, tâm lý; tuyển mộ và lưu giữ một lực lượng làm việc hữu hiệu và đa dạng; và củng cố sự xuất sắc trong quản lý điều hành. Ngân sách đề nghị được xếp đặt quanh các chủ đề học tập, trách nhiệm và kết quả; vốn con người; xuất sắc trong điều hành; quan hệ đối tác và tham gia của cộng đồng; và cải tiến việc dạy và học. Thời biểu cho ngân sách điều hành tài khoá 2020 là như sau: Ngày 18 Tháng 12, 2018: trình bày qua phương tiện truyền thông ngân sách điêu hành tài khoá 2020 của ông giám đốc các trường học; Giữa tháng 12, 2018 đến đầu tháng 1, 2019: thành viên cộng đồng có thể ghi danh để dự các buổi điều trần về ngân sách điều hành; Ngày 9 tháng 1 và Ngày 14 tháng 1, 2019: các buổi điều trần về ngân sách điều hành; Ngày 17 và 24 tháng 1, 2019: các buổi họp công tác về ngân sách điều hành của Hội Đồng; và Ngày 12 tháng 2, 2019: Hội Đồng quyết định về ngân sách điều hành đề nghị. Xin đọc thông tin về quy trình làm ngân sách điều hành và sự tham gia của công chúng. Xin đọc Hướng Dẫn về Ngân Sách Điều Hành Tài Khoá 2020

https://www.myja.org/programs/essay/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>