Hãy Giúp Cho MCPS Nhận Được Khoản Trợ Cấp Impact Aid Rất Cần Thiết

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Lấy Giờ Dịch Vụ Học Vấn Của Học Sinh Trong Kỳ Nghỉ Mùa Đông

Các chương trình và tiền trợ cấp Impact Aid được phác họa để giúp đỡ các học khu địa phương nào có thu nhận các học sinh có liên hệ đến liên bang. Các khoản trợ cấp từ các chương trình này trở nên một phần của ngân sách điều hành tổng quát MCPS và hỗ trợ các sinh hoạt giảng dạy. Để đủ điều kiện cho tài trợ Impact Aid, MCPS phải xác định có bao nhiều phụ huynh/giám hộ đang tại ngũ trong quân đội, làm trong khu vực liên bang, sống tại khu nhà theo diện chính sách liên bang hay công cộng, và/hay là một sĩ quan quân đội chính phủ ngoại quốc. MCPS dùng Phỏng Vấn Federal Impact Aid mà được phân phát cho tất cả các gia đình để thu thập thông tin này. Với mỗi trẻ trong độ tuổi đi học của gia đình quý vị, xin quý vị hãy điền và nộp trở lại bản phỏng vấn càng sớm càng tốt. Bản phỏng vấn có trên trang mạng MCPS. Sự tham gia của quý vị rất quan trọng để bảo đảm là MCPS nhận phần xứng đáng của mình trong quỹ tài trợ liên bang Impact Aid và tất cả các học sinh MCPS nhận được một chương trình giáo dục xuất sắc. Nếu quý vị có bất cứ câu hỏi nào, xin liên lạc với MCPS Division of the Controller tại 301-279- 3230.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/ssl/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>