Thông Báo Hằng Năm về Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật trong Vùng của Các Trường Công tại Quận Fairfax

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Thông Báo Hằng Năm về Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ ThuậtFCPS

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Thông Báo Hằng Năm về Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật

Chương Trình về Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật của Phân Vùng Hệ Trường Công Quận Fairfax có mở dạy nhiều loại chương trình nghề nghiệp và kỹ thuật khác nhau cho tất cả mọi học sinh ở các bậc trung cấp và trung học. Những lãnh vực chương trình bao gồm như sau: Kinh Doanh và Kỹ Thuật Thông Tin. Liên Kết Nghề Nghiệp. Khoa Học Gia Đình và Người Tiêu Thụ. Khoa Học Sức Khỏe và Hoà Giải. Tiếp Thị. Giáo Dục Kỹ Thuật. Giáo Dục Thương Mại và Công Nghiệp. Để biết thêm chi tiết về Giáo Dục Nghề Nghiệp và Kỹ Thuật xin gọi 571-423-4526 hay viếng trang mạng FCPS www.fcps.edu và tìm kiếm Career and Technical Education.

]]]]> ]]>