Những Tin Nhắn Khẩn Cấp e-Notify cho Các Trường Công trong Quận Fairfax Sẽ Được Truyền Thông qua Nhà Cung Cấp Mới Bắt Đầu Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Những Tin Nhắn Khẩn Cấp e-Notify cho Các Trường Công trong Quận Fairfax Sẽ Được Truyền Thông qua Nhà Cung Cấp Mới Bắt Đầu Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Những Tin Nhắn Khẩn Cấp e-Notify Sẽ Được Truyền Thông qua Nhà Cung Cấp Mới Bắt Đầu Ngày 14 Tháng 12

Hệ Trường Công Quận Fairfax sẽ chuyển đến một nhà cung cấp mới để mang lại các thông báo khẩn cấp và chủ yếu bằng điện thơ, điện văn, và điện thoại bắt đầu ngày 14 tháng 12, 2018. Những phụ huynh và giám hộ nào đã có ghi một số điện thoại di động (nơi điền điện thoại di động) trên thẻ chăm sóc khẩn cấp của học sinh sẽ nhận một tin nhắn văn bản vào ngày 14 tháng 12 để xác nhận số mục được lắp đặt để nhận các tin nhắn văn bản của FCPS. Quý vị không cần làm bất cứ gì khi quý vị nhận được tin nhắn văn bản từ nhà cung cấp mới, School Messenger, vào ngày 14 tháng 12. Nếu quý vị không nhận được một tin nhắn văn bản, xin kiểm thông tin liên lạc liệt kê trên thẻ chăm sóc khẩn cấp của con em ở weCare. Số điện thoại di động của quý vị phải được liệt kê nơi điền điện thoại di động để nhận được các tin nhắn văn bản của FCPS. Mới trong năm nay, các phụ huynh có thể ghi nhập số điện thoại di động của con em ở weCare để con em cũng sẽ nhận được các tin nhắn văn bản về những thông báo mở cửa chậm trễ, đóng cửa trường, và xe buýt trễ. Số điện thoại di động của học sinh sẽ cần được ghi nhập vào Phần Mục 4, dưới mục Thêm Thông Tin. Nếu điện thoại di động của học sinh được liệt kê ở weCare, các em sẽ nhận được tin nhắn văn bản vào ngày 14 tháng 12. Nếu quý vị hiện nay nhận được những thông tin liên lạc khẩn cấp và chủ yếu qua điện thơ, điện văn, hay điện thoại, quý vị không cần làm bất cứ gì vì quý vị sẽ tiếp tục nhận được thông tin nầy. Thông tin khẩn cấp và chủ yếu bao gồm: Khẩn cấp. Mở cửa chậm trễ/đóng cửa trường. Kiểm danh. Về sớm. Xe buýt chạy trễ. Số tồn khoản ăn trưa thấp. Mất điện lực, điện thoại, liên mạng hay sửa chữa tiện nghi trường sở, Thông tin đêm trở lại trường. Ngày dự thi quan trọng. Nếu quý vị đã thay đổi gần đây thông tin liên lạc, xin ghi nhớ cập nhật thông tin liên lạc khẩn cấp ở weCare. Là một báo nhắc, ngoài điện thơ và những tin nhắn văn bản, tất cả các chậm trễ và mở cửa của FCPS vì thời tiết cũng được đăng trên Twitter, Facebook, trang mạng FCPS, trang mạng trường, và đài phát thanh và truyền hình địa phương. Xin đọc thêm về Thủ Tục Bãi Bỏ do Thời Tiết.

]]]]> ]]>