Cần Ý Kiến Công Chúng về Bốn Chính Sách Của Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Cần Ý Kiến Công Chúng về Bốn Chính Sách Của Hội Đồng Giáo Dục

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang tìm các bình luận về bốn chính sách— Policy BBB, Đạo Lý; Policy BFA, Thiết Lập Chính Sách; Policy IGK, Giáo Dục Nghề Nghiệp và Công Nghệ; và Policy KEA, Tham Dự Trong Các Vận Động Chính Trị Và Phân Phát Những Tài Liệu Chính Trị. HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/policy/policy-for-public-comment.aspx” Xem trang mạng này để đọc chính sách dự thảo và cung cấp các bình luận. Các bình luận công chúng về Policy KEA, Các Vận Động Chính Trị Và Những Tài Liệu Chính Trị phải được nạp trước và vào ngày Chủ nhật 16 Tháng 12. Bình luận về Policy BBB, Đạo Lý; Policy BFA, Thiết Lập Chính Sách; và Policy IGK, Giáo Dục Nghề Nghiệp và Công Nghệ phải được nạp trước và vào Ngày 13 Tháng Giêng, 2019.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>