Các Trường Học Công trong Quận Montgomery Sẽ Trông Giống Như Thế Nào Trong Tương Lai?

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Các Trường Học Sẽ Trông Giống Như Thế Nào Trong Tương Lai?

Lớp học và môi trường của trường học ảnh hưởng đến việc dạy học và học tập, và MCPS muốn biết cách các học sinh xử dụng các lớp học hằng ngày như thế nào. Các học sinh tại tất cả các trình độ cấp lớp được mời tham gia trong một phỏng vấn để chia sẻ các ý kiến của các em. Phụ huynh của các học sinh tiểu học được khuyết khích nói chuyện với các con họ về môi trường học tập của các em và giúp các em hoàn tất HYPERLINK “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerCMOXTGuVCeThRki6Dz7I4m2eVha_A5Ba_MSNmiurPUkv-w/viewform?usp=sf_link” bản phổng vấn. Các học sinh trung học cấp II và cấp III có thể chia sẻ ý kiến của các em tại HYPERLINK “https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAH–vClE-36XnLccMmss3MaB0GPtMRF1u3nBujsxaewr4Dg/viewform?usp=sf_link” đây. MCPS sẽ suy tầm các kết quả của cuộc thẩm vấn từ đầu tháng Giêng và thông tin sẽ được dùng để hỗ trợ sự cải tiến liên tục của các cơ sở giáo dục. Sau khi các kết quả đã được suy tầm, các học sinh sẽ có cơ hội để tham gia trong một cuộc thi để hình dung tương lai của các trường học và giúp gây ảnh hưởng cho kế hoạch tương lai. Thêm thông tin về cuộc thi sẽ được cung cấp trong những tuần lễ sắp đến.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>