Hoạch Định Trước của Các Trường Công Lập Quận Montgomery cho Niên Học 2019-2020

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Hoạch Định Trước cho Niên Học 2019-2020

Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận lịch cho niên học 2019-2020. Niên học sẽ bắt đầu vào ngày thứ Ba 3 tháng 9, 2019, và ngày học cuối cùng được dự kiến vào ngày thứ Hai 15 tháng 6, 2020. Lịch bao gồm 182 ngày giảng dạy; nghỉ mùa xuân 10 ngày; nguyên ngày kế hoạch và phát triển nghề nghiệp giữa các học kỳ. Khung thời gian toàn thể của lịch niên học truyền thống theo lệnh hành pháp của Thống Đốc Larry Hogan đặt ra vào ngày 31 tháng 8, 2016 (được sửa đổi vào Ngày 11 tháng 10, 2016), được giữ tại chỗ cho niên học 2019-2020. Lịch được phát triển để tuân theo các điều kiện đóng cửa theo luật tiểu bang, hướng dẫn của giám đốc các trường học tiểu bang liên quan đến các ngày học bù khẩn cấp và các ngày tan học sớm theo yêu cầu của Montgomery County Education Association. Năm nay MCPS đã thực hiện một việc chưa từng có để HYPERLINK “https://www.montgomeryschoolsmd.org/calendar/survey2018/” thăm dò ý kiến và giao tiếp riêng với mỗi nhân viên và gia đình trong cộng đồng MCPS. Lịch 2019-2020 đã suy xét đến kết quả và ý kiến thu thập từ bản thăm dò ý kiến này, cũng như ý kiến phản hồi từ một nhóm làm việc MCPS nội bộ và một nhóm tập trung các đại diện bên ngoài cho chín nhóm cộng đồng khác nhau. Để xem lịch, bấm vào đây.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciUFfjxY1miAcs7nK7fVuvnsMtlqkFeZQx_AD3vzFxQvER9w/viewform]]]]> ]]>