Lịch Báo Nhắc: Các Trường Công trong Quận Fairfax Đóng Cửa vào các Ngày 21-23 Tháng 11 cho Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn 2018

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Fairfax

Lịch Báo Nhắc: Trường Đóng Cửa vào các Ngày 21-23 Tháng 11 cho Ngày Nghỉ Lễ Tạ Ơn

A message from FAIRFAX COUNTY PUBLIC SCHOOLS

Là một báo nhắc, các trường sẽ đóng cửa vào Ngày 21-23 Tháng 11 cho ngày nghỉ lễ Tạ Ơn. Xin lưu ý không giống như mấy năm rồi, ngày Thứ Tư 21 tháng 11, là ngày nghỉ lễ. Các lớp học sẽ tiếp tục lại vào ngày Thứ Hai 26 tháng 11. Xin xem lịch toàn bộ năm học 2018-19.

]]]]> ]]>