Mở Rộng Sự Truy Cập vào Các Chương Trình nghề nghiệp

]]>

Theo nguồn tin trên trang mạng của Các Trường Công Lập Quận Montgomery

Mở Rộng Sự Truy Cập vào Các Chương Trình Hướng Nghiệp

MCPS cam kết cung cấp cho các học sinh khả năng tiếp cận các chương trình sẵn sàng cho nghề nghiệp bất kể các em sống ở đâu trong quận. Trường Trung Học Kỹ Thuật Thomas Edison, tọa lạc tại Silver Spring, hiện là trung tâm duy nhất của quận và có thể là một khó khăn cho các học sinh phía bắc quận đến được. Để cung cấp sự truy cập nhiều hơn vào các chương trình nghề nghiệp, Giám đốc Smith đề nghị tài trợ ngân quỹ cho dự án cải tạo/mở rộng Trường Trung Học Seneca Valley, mà cho phép cơ sở này trở thành trung tâm phía bắc quận cho các chương trình nghề nghiệp. Đọc Bản Tin Phát Hành https://www.montgomeryschoolsmd.org/press/index.aspx?pagetype=showrelease&id=8234&type=&startYear=&pageNumber=&mode=

]]]]> ]]>